Фокус върху семейството - next step

Коучинг по трудова заетост в област Schwalm-Eder

Министерството на социалните въпроси и интеграцията на провинция Хесен (HMSI), съвместно с Европейския социален фонд плюс (ESF+), финансира проекти по програмата "Импулси на политиката на пазара на труда (IdeA)".

Финансираните проекти включват и проекта "Фокус върху семейството - следваща стъпка („Familie im Mittelpunkt – next step“). Коучингът по трудова заетост в област Schwalm-Eder се предлага от центъра за работа Jobcenter Schwalm-Eder в сътрудничество с фондация »Stiftung Beiserhaus и образователната институция »Indimaj – Gesellschaft für Bildung und Soziales (I.GBS) от град и област Kassel, филиал Borken.

Описание на проекта

Проектът има за цел да подкрепи нуждаещата се семейна общност (Bedarfsgemeinschaft = BG) като система и да даде възможност за устойчива социална и професионална интеграция на участващите семейства. В процеса на работа се обръща внимание на индивидуалните предизвикателства на семейството и на всеки негов член. Това включва също така подкрепа при усвояването на езика, структуриране на ежедневието, консултации за психични заболявания,  извънкласни грижи за деца и юноши, както и професионално ориентиране и квалификация. По време на проекта наставниците/коуч работят със семействата, за да определят необходимите стъпки и идеите за професионална ориентация. Заедно те избират подходящи мерки, които се предлагат от партньорите, с които има сътрудничество.

Често задавани въпроси

Тук ще намерите отговори на често задавани въпроси за най-новия ни проект.

Какво е "общност на нуждаещите се" (Bedarfsgemeinschaft, BG)?

Общността на нуждаещите се (Bedarfsgemeinschaft, BG) е съвкупност от лица, които живеят в едно и също домакинство и го поддържат съвместно. В една общност на нуждаещи се винаги има поне едно лице, което има право на помощи по смисъла на чл. 7 от Социалния кодекс, втори том »§ 7 Sozialgesetzbuch (SGB) Zweites Buch (II).

Към кои общности на нуждаещи се ("BG") е насочен проектът?

Коучингът е специално насочен към самотни родители (например самотна майка с поне едно дете), както и към партньори със и без деца. Децата трябва да са на възраст поне 3 години и/или да е осигурена грижа за тях в продължение на няколко часа на ден. Това е необходимо, защото родителите се нуждаят от време, за да работят с наставника/коуч за определяне на необходимите стъпки или да участват в квалификационни мероприятия.

Какви шансове дава участието в проекта?

Семействата, особено самотните родители, бяха особено засегнати от мащабните ограничения на социалния живот с цел ограничаване на пандемията, особено от затварянето на детски градини, училища и спортни съоръжения.

Все още повече жени, отколкото мъже, поемат повече задачи в личната сфера и извършват по-голямата част от грижите. Поради това допълнително натоварване родителите, особено майките, намаляват работното си време или отлагат връщането си на работа. В резултат на това разликата в заплащането се увеличава и рискът от бедност в напреднала възраст нараства.

Цялостният поглед към общността на нуждаещите се, включващ всички членове на семейството с техните лични желания и цели, предлага възможност за социална, обществена и професионална интеграция.

Какви са целите на коучинга?

Коучингът има за цел заедно със семействата да създаде мост обратно към включването и интеграцията и индивидуално и целенасочено да ги подкрепя, насърчава и придружава .

Къде се провежда коучингът?

По-голямата част от коучинга се провежда директно в дома на семейството (домашни посещения). Може обаче да се организира и на неутрално място (кафене, парк и т.н.) или в офиса на наставника/коуч.

Какво представлява коучингът по-конкретно?

Заедно със семейството се изготвя план за помощ, съобразен с нуждите му. Планът за помощ трябва да илюстрира нуждите на семейството и първите стъпки, които трябва да се предприемат, за да се облекчи и стабилизира то. Освен това се записват съществуващите вече връзки и лица за контакт на семейството и се допълват с други важни лица за контакт.

Планът за помощ, в който са изброени нуждите и възможните решения, се изготвя индивидуално за всеки член на семейството, ако е необходимо, следи се и постоянно се адаптира към настоящата житейска ситуация. По този начин той служи като "пътна карта" за съвместната работа.

Кой извършва коучинга?

Екипът от коучинг специалисти е съставен от служители на центъра за работа Jobcenter Schwalm-Eder и участващите организации (партньори по проекта). Наставниците за района на Homberg са г-жа Maternowski (Jobcenter), г-жа Seltner, г-жа Meinert и г-жа Witte (от фондация Beiserhaus). Екипът от коучинг специалисти за района на Schwalmstadt се състои от г-жа Smietana (Jobcenter) и г-жа Dimova-Dunkel, г-жа Lang и г-н Karlovsky (от Indimaj).

Какви видове помощ са на разположение по време на коучинга?

Благодарение на многобройните компетенции, опит и разностранните контакти на отделните партньори, в този проект се обединяват множество идеи. В рамките на проекта могат да се ползват разнообразни здравни услуги; нуждаещите се семейства се подпомагат индивидуално в търсенето на жилище, в подаването на различни молби, в заниманията с децата и в търсенето на езикови курсове, за да се облекчат и стабилизират семействата.

Целта е да се предложи на семействата възможност да получат достъп до първичния пазар на труда чрез квалификация или обучение в рамките на периода на проекта (до 31.12.2024 г.) и по този начин да могат да преминат към независимо и самостоятелно бъдеще.

Кой участва в проекта?

Партньори по проекта са центърът за работа Jobcenter Schwalm-Eder, фондация Stiftung Beiserhaus от Knüllwald и образователното дружество "Indimaj - Gesellschaft für Bildung und Soziales" (I.GBS) от град и област Kassel, филиал Borken.

Допълнителна информация:
Желаете ли да участвате в проекта?

Искате ли да участвате в проекта? В такъв случай се обърнете към вашия агент по заетостта с молба да ви включи в проекта.

Лица за контакт в Jobcenter Schwalm-Eder:
  • г-н Lange (ръководител на проекта), тел. 05681 9367-67
  • г-жа Maternowski (коуч за район Homberg), тел. 05681 9367-89
  • г-жа Smietana (коуч за район Schwalmstadt), тел. 06691 8068-243