Пакет допълнителни помощи 2022

На много места цените са се повишили драстично. От юли 2022 г. новият пакет от помощи за облекчаване на последствията от поскъпването (Entlastungspaket) ще помогне и на клиентите, които получават помощи за безработица ALG II за компенсиране на допълнителната финансова тежест.

Основанието за предстоящите допълнителни помощи са два нови закона, приети през 2022 г: "Закон за незабавната помощ и еднократна дотация" и "Закон за субсидиране на разходите за отопление".

Клиентите на Jobcenter, които отговарят на условията, ще получат автоматично еднократното плащане (200 евро) и незабавната добавка (20 евро) в края на юли. Jobcenter ще издаде отделно известие за всяко от тях.

Допълнителна информация:

Допълнителна информация:

Еднократна помощ при получаване на основно осигуряване (200 евро)

Кой ще получи еднократната дотация?

Клиентите на Jobcenter, които имат право на помощи за безработица ALG II или на социални помощи за месец юли 2022 г. и чиито нужди се основават на стандартно ниво на нуждите Regelbedarf 1 (стандартни нужди за самотни лица и самотни родители) или стандартно ниво на нуждите Regelbedarf 2 (стандартни нужди за пълнолетни партньори), ще получат еднократно плащане от 200 евро в края на юли 2022 г.

Кога ще бъде извършено плащането?

Очаква се плащането да бъде извършено в края на юли 2022 г. Обезщетението има за цел да компенсира допълнителната финансова тежест, причинена от пандемията и текущото увеличение на цените.

Какво трябва да направя или да имам предвид?

Помощите ще бъдат отпуснати автоматично, а за еднократното плащане ще бъде издадено отделно уведомление. Получателите не е необходимо да подават отделно заявление.

Незабавна помощ за деца (20 евро на месец и дете)

Кой ще получи незабавната помощ Sofortzuschlag?

Деца, юноши и младежи до 25-годишна възраст, които живеят заедно с родителите си или с един родител в домакинство и получават обезщетение за безработица ALG II, социално обезщетение или само обезщетения за образование и участие съгласно SGB II, отговарят на условията. Незабавната помощ за деца в размер на 20 евро на месец ще бъде изплатена за първи път за месец юли 2022 г. - на всяко дете.

Какво трябва да направя?

Семействата, които вече са подали молба за помощи или вече ги получават, не трябва да предприемат нищо. Размерът на плащането ще се коригира автоматично от месец юли.

Какво трябва да имам предвид?

Децата, за които получавате детска надбавка Kinderzuschlag, ще получат незабавната помощ чрез увеличаване на детската надбавка. С това максималната сума ще се увеличи на 229 евро на дете и месец.

Кога и как ще започне изплащането?

Незабавната помощ се изплаща отделно, а не едновременно с другите помощи. Тя се изплаща чрез съответните компетентни институции - от Jobcenter или, в случая с детските надбавки, от Familienkasse – Семейната каса.

Детски бонус 2022

Кой ще получи Kinderbonus (детски бонус)?

Семейства, които имат право на детски добавки, ще получат детски бонус и тази година. Детският бонус за 2022 г. ще бъде изплатен еднократно в размер на 100 евро. Това плащане също е планирано за месец юли.

Какво трябва да направя или на какво да обърна внимание?

Не е необходимо да подавате молба за детски бонус: изплащането също се извършва автоматично. За бежанци от Украйна от 1 юни 2022 г. не се изисква ищецът да е трудово ангажиран, за да има право на детски добавки, поради което не се изисква доказателство за трудова заетост.

Еднократна субсидия за разходи за отопление

Кой има право да получи субсидия към разходите за отопление (Heizkostenzuschuss)?

Лицата, които получават надбавка за професионално обучение (BAB) и помощи за обучение (Abg), които живеят извън домакинството на родителите си, но не в общежитие или интернат, както и получателите на Abg, които участват в мерки за постъпване на работа и професионално обучение в признати работилници за хора с увреждания (WfbM) и в подобни мерки, имат право на субсидия за разходите за отопление. Субсидията за отопление е еднократно плащане в размер на 230 евро и ще бъде изплатена около средата на юли 2022 г.

Какво трябва да направя или на какво да обърна внимание?

Както и при другите извънредни и еднократни плащания, не е необходимо да подавате заявление. В периода от 01.10.2021 г. до 31.03.2022 г. трябва да сте били одобрени поне за един месец за BAB или Abg.

Въпроси относно пакета извънредни помощи?

Ако имате някакви въпроси, моля свържете се с лицето за контакт в отдела за обезщетения. Телефонните номера ще намерите по местонахождение »Standortseiten.